Tranzitai

Tranzitas-realus dangaus kūnų judėjimas per jų orbitas. Tranzitai – bazinis prognozavimo metodas astrologijoje, pagrįstas planetų realaus judėjimo projekcija į natalinį (ar kuri nors kitą žemėlapį-radiksą) realiu laiku.  Tai vienintelis prognozavimo metodas, pagrįstas  realiu, o ne simboliniu dangaus kūnų judėjimu.

Tranzitinis žemėlapis atspindi tranzitinių planetų (ar kitų taškų, pvz., Lilit) judėjimą natalinio ar kito radikso  horoskopo  planetų  ar kitų taškų atžvilgiu, t.y.,  aspektai, sudarantys ryšį tarp planetų padėties gimimo metu (gimimo žemėlapyje) ir planetų, realiai judančių tam tikru dominančiu laiku. 

Reiketų turėti omenyje, kad tranzitų metu gali įvykti tik tie įvykiai, kurių galimybė  numatyta gimimo  (nataliniame) žemėlapyje.

 Tranzitinis žemėlapis gali atrodyti šiek tiek skirtingai, paprastai tai dvigubas žemėlapis, kuriame matome, kaip tranzitinės planetos aspektuoja su gimimo ar kito radikso žemėlapio planetomis ar kitais taškais. 

tranzitinis žemėlapis
Tranzitinis žemėlapis
Tranzitinio žemėlapio pavyzdys

Prognozavime svarbiausi 5 pagrindiniai mažoriniai aspektai– susijungimas, opozicija, trinas, kvadratas ir sekstilis. Susijungimas-svarbiausias aspektas tranzituose. Jis reiškia permainas, naujo periodo pradžią ar svarbias gyvenimo aplinkybes. Susijungimas veikia labiausiai, jis dažniausiai įtakoja įvykius, gali reikšti naujo periodo pradžią, permainas.   Opozicija-praradimo, išsiskyrimo, neišvengiamo  sprendimo  aspektas. Priešpastatymas, mes kažką prarandame, negalime kažko pasiekti, priversti susitaikyti, kad kažkas svarbaus dabar nepasiekiama ir mūsų norai nerealizuojami. Šia prasme opozicija-skausmingas procesas. Opozicija paprastai sukuria situacijas, kurios reikalauja iš mūsų ne veiklos, o tam tikro sprendimo, sukuria pasirinkimo situaciją, kurio mastai priklauso nuo dalyvaujančių planetų. Trinas-sėkmės, sėkmingo aplinkybių susiklostymo aspektas, situacija. Mums suteikiama galimybė,  įvykis vyksta be mūsų pastangų, savaime, skirtingai nei susijungime, mes galime rinktis, sutikti, ar ne, su tuo, kas siūloma. Tai aspektas, kurio veikimo metu nereikia dėti daug pastangų,  tik sutikti, arba ne, su kokiu nors pasiūlymu. Kvadratas–  situacija kuri tęsiasi tam tikrą laiką, reikalaujanti skubių, neatidėliotinų veiksmų. Kuo lėtesnė planeta, kuri formuoja kvadratą, tuo situacija rimtesnė. Kvadratas, skirtingai nei opozicija, nebūtinai reiškia, kad reikės kažką paaukoti, esant kvadratui, galima pasiekti teigiamo klausimo išsprendimo, tačiau tai gali daug kainuoti, tam gali prireikti daug jėgų. Ir rezultatas gali būti  mažesnis, ne tikimės. Sekstilis– taip pat galimybės, tranzituose veikia  silpniau nei trinuose. Sekstilis veikia, kai mes matome galimybę, už kurią dar reikia pakovoti, sėkmę reikia užsitarnauti, mes galime galimybės ir nepastebėti.

Orbisai. Manoma, kad orbisai priklauso nuo aspekto tipo. Aspekto stiprumas priklauso nuo jo tikslumo.  Dėl skirtingų planetų, būstų, aspektų reikšmingumo orbiso dydis skiriasi.  Astrologai siūlo šiuos orbisus susijungime: Saulei, Mėnuliui  5-7 laipsniai; Merkurijui ir Venerai 4-5 laipsniai; Marsui ir Lilit 3-4 laipsniai; Jupiteriui, Saturnui, Mėnulio mazgams 2-3 laipsniai. Uranui, Neptūnui, Plutonui- 1-1,5 laipsnio. Kitiems aspektams orbisas taikomas mažesnis. Pažymėtina, jog vieningos nuomonės dėl orbisų nėra tiek tranzitinėje prognozavimo, tiek gimimo astrologijoje.  Kiti astrologai pvz., ima orbisą iki 1 laipsnio. Stipriausiai veikia tikslus aspektas. Dažniausiai įvykiai įvyksta, kai aspektas artėjantis, arba tikslus. Nors čia nėra taip kategoriškai skiriama, kaip chorarinėje astrologijoje.

Taigi tranzito poveikis yra, kai  tranzitinis aspektas yra tam tikro orbiso ribose (tranzitinės planetos su planeta gimimo žemėlapyje, ar horoskopo būsto kuspidu ar kt.). Stipriausiai veikia aspektas, kai jis tikslus, beveik tikslus. Dar teigiama, kad tranzitas veikia, kai planetos retrogradinės ir yra „kilpoje“, net jei planeta ir nutolsta nuo orbiso ribų, bet dar  sugrįš.

 Visos planetos kartais tampa retrogradinės (išskyrus Saulę ir Mėnulį, kurie niekada nebūna retrogradiniai), t.y., periodiškai pradeda judėti nejudančių žvaigždžių atžvilgiu atgal, priešinga nei įprasta, kryptimi. Toks regimasis sugrįžimas vadinamas retrogradiniu judėjimu. Po kurio laiko planetos tęsia normalų, direktinį judėjimą. Vietos, kur planetos apsisuka, vadinamos stotelėmis, arba  stovėjimu, o zona tarp jų, per kurią planeta pereina, „kilpa”.  Tranzitinės kilpos poveikis sustiprėja todėl, kad būdama kilpoje, planeta gali kelis kartus pereiti per tą patį tašką gimimo žemėlapyje, sudaryti tą patį tikslų aspektą (direktiniu, retrogradiniu ir vėl direktiniu judėjimu).  Planeta kilpoje dažnai rodo tęstinį įvykį, reikalo, proceso vystymąsi.  Svarbu tai, kad visą tranzitinės kilpos laiką aspektas, kurį daro planeta, laikomas veikiančiu, ir net jei planeta išėjo už orbiso ribų, reiškia, kad tam tikras įvykio procesas, reikalas vystysis, kol planeta retrogradinėje „kilpoje”.

 Pvz., tranzitinis Plutonas daro tikslų aspektą su kokia nors planeta, po to jis nutolęs tam tikru atstumu  tampa retrogradiniu (ta vieta, kur jis keičia kryptį ir direktinės krypties į retrogradinę, vadinama stovėjimu), retrogradinio judejimo metu jis vėl grįžta prie tos pačios planetos, sudaro su ja tikslų aspektą, dar gali nutolti keletą laipsnių už jos.  Tačiau po to vėl pakeis judėjimą iš retrogradinio į direktinį ir vel pereis per tą pačią planetą, sudarydamas tikslų aspektą. Tai yra vadinama planeta “kilpoje“. Kol Plutonas kilpoje, aspektas gali pasireikšti kaip tam tikro proceso vystimąsis, tęsinys. Tik kai Plutonas nutols negrįžtamai už orbiso ribų, tranzitas nustos veikti.

Tranzito traktavimo lygiai: 1) psichologinis (nepriklausomai nuo horoskopo būsto); 2) įvykių (kiekviena planeta susijusi su tam tikrais horoskopo būsto, kuriame randasi gimimo žemėlapyje, įvykiais); 3) priežaščių ir pasekmių.

Psichologinis tranzito traktavimo lygis papraščiausias- kai mes nagrinėjame tranzitinės ir natalinės planetos aspektą nepriklausomai nuo to, su kokiais horoskopo būstais jos susiję. 

Tranzitinė planeta gali keliais būdais veikti gimimo žemėlapio būstą: pirma, įvykis gali įvykti susijungiant planetai su būsto kuspidu, antra, kada ji aspektuoja kitus gimimo žemėlapio taškus; trečia, kai aspektuoja atititinkamo būsto valdovą. 

Tranzitinė planeta yra priežastis, natalinė planeta (planeta būste, būsto valdovas)-pasekmė, veikimo sfera-horoskopo būstai. Natalinio horoskopo planeta svarbu-kokia tai planeta, kokiame horoskopo būste randasi, kokio horoskopo būsto valdovas yra.  Kaip vyksta įvykis-aspekto tipas, planetų pobūdis, pvz., Marsas aspekte-aktyvūs veiksmai, kova. Kada bus įvykis rodo sueinantis aspektas (tačiau įvykis nebūtinai įvyksta, jei aspektas tik tikslus, jei planeta “kilpoje”, įvykis gali būti tęstinis).

Planeta kilpoje

Kokie tranzitai labiau reikšmingi

Pažymėtina, kad svarbesni lėtesnių (aukštųjų, socialinių) tranzitinių planetų tranzitai,   kuo lėčiau juda planeta aplink Saulę, tuo didesnis jos efektas tranzituose į natalinį žemėlapį. O kuo greitesnė planeta, tuo jos tranzitas turi mažesnę reikšmę. Teigiama, kad svarbūs tranzitai yra I ir X horoskopo būsto valdovų.

Paprastai atsižvelgiama į minėtus pagrindinius (mažorinius) aspektus. 

Planetos tranzituose

Planetų judejimo aplink Zodiaką greitis.

Mėnulis- 27,32 paros

Merkurijus- 87,97 paros

Venera- 224,7 paros

Saulė – 365,3 paros

Marsas- 1,88 metų

Jupiteris- 11,86 metų

Saturnas-  29,46 metų

Uranas- 84,02 metų

Neptūnas-164,78 metų

Plutonas- 248,09 metų

Plutonas per Zodiaką juda lėčiausiai (pereina per 248 m). Plutonui tranzituose būdinga tai, kad gali duoti kažko daug.Plutono tranzitas tęsiasi  ilgai, apie 1,5 m.  Plutonas mėgsta kraštutinumus, dažnai duoda psichologinius sukrėtimus ir rimtas permainas, mes verčiami intensyviai kažkuom užsiimti. Jis iškelia į paviršių, transformuoja, dažnai visiškai užbaigdamas senas gyvenimo formas.

Neptūnas.  Neptūnas pereina per Zodiaką maždaug per 165 m. Neptūnas simbolizuoja iliuzijas, dvasines vertybes.Būdinga tai , kad Neptūnas sukuria iliuzijas, iškreipia realybę, srityje, kuri  liečia aspektuojamą planetą, daro mus iracionaliais. Mes kažkuom tikime, gali pasikeisti mūsų vertybes. Tuo metu žmogus neobjektyviai vertina realybę. Susidariame su slaptąja savo ar kitų  gyvenimo puse. Skatina peržengti tam tikrų normų ribas. Skirtingai nei Plutonas, veikia švelniau, labiau nepastebimai. Taip pat kaip Plutonas įtraukia mus į kolektyvinius įvykius.

Uranas. Apsisukimo per Zodiaką ciklas 84 m. Uranas atneša staigias ir netikėtas permainas, jis reiškiasi staigiai, pasikeitimai skirtingai nei Plutono ar Neptūno, neilgalaikiai,  pakeičia įprastą gyvenimo ritmą. Jo tranzitai dažnai išlaisvina nuo kokių nors slegiančių aplinkybių, kartais atneša į gyvenimą neįprastas aplinkybes ir pergyvenimus.  

Saturnas pereina per Zodiaką per 29, 5 m. Jo tranzitai labiau nuspėjami. Saturnas apriboja, stabdo, susiaurina, reikalauja ar kažką atima. Tranzituose reikalauja kantrybės, užsispyrimo, atsakomybės. Pasaulis atrodo niūresnis, ne toks linksmas. Moko tenkintis mažu. Tenka susidurti su inercija, aplinkos pasipriešinimu.  

Jupiterio  apsisukimo per Zodiaką ciklas apie 12 m. Jis duoda optimistiškus lūkesčius, tikėjimą, pasitikėjimą,  harmoninguose aspektuose duoda užsitarnautą sėkmę. Jo tranzitus lydi padidėjimas kažko-pvz., pažįstamų rato, pinigų ir t.t. Nebūtinai duoda labai daug, bet suteikia optimizmo. Neharmoningi Jupiterio aspektai paprastai daug blogio neatneša, tiesiog galimi nepateisinti lūkesčiai,  kažko negauname.

Kaip minėta, greitųjų planetų-Marso, Saulės, Veneros, Merkurijaus, Mėnulio tranzitai neturi tokios didelės reikšmės įvykiams, daugiau įtakoja emocijų pasikeitimą. 

Marso tranzitai. Marsas pagreitina procesus, daro situacijas  įtemptomis, erzina, verčia nerimauti, daug sąmyšio, eikvojama daug energijos, mes skubame, gali padidėti traumų tikimybė. Intensyvios veiklos periodas, ar pergyvenimų.

Saulės judėjimas beveik nekintantis apie vienas laipsnis per parą, aspektai kartojasi kas metai. Saulės tranzitai skatina kažką įsisąmoninti, skatina kūrybinę realizaciją, pasitikėjimą savimi,  reikalauja sprendimų priėmimo. Jei neharmoningi, jėgų sumažėjimas, nuovargis.

Veneros tranzitai pasireiškia daugiau psichologiniame lygyje, ji atpalaiduoja, siekiame gyvenimo džiaugsmo, malonumo, suteikia optimizmą, jautriau reaguojame į komfortą, norisi dalintis jausmais su aplinkiniais. Jei neharmoningas aspektas-nepasitenkinimas jausmuose ir pan.

Merkurijaus tranzitas-vienas iš greičiausių, todel įtaka labai trumpalaikė. Dažniausiai lydi išroriškai pasireiškianti protinė veikla, pokalbiai, skaitymas ir pan., padaugėja kontaktų, naujienų.

Mėnulis-pati greičiausia planeta, tranzitas trunka apie kelias valandas, poveikis psicholginis, labiau veikia, jei labiau išreikštas gimimo žemėlapyje .

Similar Posts